Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlere Getirilen Web Sitesi Zorunluluğu - Oğuzhan ASLAN | COB | General Manager | Han Grup A.Ş.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlere Getirilen Web Sitesi Zorunluluğu

Resim1213 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Şirketler açısından çok sayıda değişiklik ve yenilik içeren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun en dikkat çeken maddelerinden birisi ise sermaye şirketlerine web (internet) sitesi zorunluluğu getirilmesi oldu. Makalemizin konusu da bu.

     Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlere web sitesi zorunluluğu getirildiği doğru mu?

     Önce Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye şirketlerine web (internet) sitesi zorunluluğu getiren “İnternet Sitesi başlıklı ve 1524 sayılı Maddesi’’ni inceleyelim:

 
I-İnternet Sitesi – Madde: 1524     
     (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
     (2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
     (3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
     (4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
     (5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
     (6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

1524 sayılı Madde açıkça şu hususlara dikkat çekmektedir:
-    Her sermaye şirketinin (adi şirketler hariç tüm şirketlerin) bir web (internet) sitesi olmak zorundadır.
-    Bu web sitesinin sınırlama olmaksızın herkesin görebileceği ve sadece ortakların görebileceği iki ayrı duyuru alanı bulunmalıdır.
-    Kanunun açıkladığı şartları içeren bilgi ve belgeler halka açık ya da sadece ortaklara açık bu alanlarda yayınlanmalıdır.
-   Eğer kanunda bahsedilen bilgi ve belgeler web (internet) sitesinde yayınlanmaz ise ilgili kararlar için iptal sebebi oluşturur ve kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar.
-    Tüm bu hususlarda kusuru bulunan yönetici ve yönetim kurulu üyeleri sorumluluk taşırlar ve cezai hükümleri saklıdır.

     Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen bu yaptırımlara uymamanın (web sitesi yaptırmamanın ve gerekli bildirimleri sitede yayınlamamanın) cezai hükümleri nelerdir?

     Cezai hükümler Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Suçlar ve Cezalar başlıklı ve 562 sayılı Maddesi”nde açıklanmaktadır.

A- Suçlar ve Cezalar – Madde: 562
   (12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

      Bu maddeden de anlaşılacağı gibi Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlere getirdiği web (internet) sitesi zorunluluğu konusunda son derece ciddi ve kararlı. İnternet sitesi kurallarına uymayanları bekleyen cezalar oldukça açık biçimde ifade diliyor.

      Yeni Türk Ticaret Kanununun zorunlu kıldığı web (internet) sitesini oluşturmak için ne kadar zamanım var? 

      Bu sorunun cevabı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Yürürlük başlıklı ve 1534 sayılı Maddesi”nde verilmektedir.

Yürürlük MADDE 1534
   (1)    Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yani; Yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek ancak 1524 sayılı Madde (web sitesi ile ilgili madde) yürürlük tarihinden bir yıl sonra (yani 01.07.2013 tarihinde) yürürlüğe girecek. “Suçlar ve Cezalar – Madde: 562’’de “web sitesinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde açılması gerektiği” ifadesi dikkate alındığında web sitesi oluşturmanız için son gün 01.10.2013 tarihidir.

     Web sitesini ne zaman yaptırmalıyım?

     Tüm bu bilgilerin yanında önemli olan bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yuvarlak rakamlarla konuşacak olursak Türkiye’de şu anda 1.200.000 civarında sermaye şirketi bulunmakta ancak bunların sadece 130.000 tanesinin web sitesi bulunmaktadır. Web sitesi olmayan şirketlerin web sitesi yaptırmaları ne kadar zaruri ise, web sitesi olan şirketlerin de mevcut sitelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu şartlarına göre yeniden düzenlemeleri o derecede zaruridir. Bu istatistikler ise şu sonuçları doğurmaktadır:
-    01.10.2013 tarihine kadar bir milyondan fazla web sitesi yapılmak zorundadır.
-    Belirlenen tarih aralığında bu ihtiyacı karşılayacak sayıda web tasarım firması bulunmamaktadır.
-    Kanunun şart koştuğu tarih yaklaştıkça web tasarım firmalarında muazzam bir yoğunluk yaşanması ve fiyatların oldukça yükselmesi söz konusu olacaktır.

     Yeni Türk Ticaret Kanunu 01.10.2013 tarihine kadar zaman tanımış olsa da aşırı yoğunluktan etkilenmemek ve fahiş fiyatlarla karşılaşmamak için web (internet) sitenizi şimdiden yaptırmanızı öneririm. Hatta öneriden biraz daha ileri giderek 2012 yılında hala web sitesi olmayan şirketleri çağın dışında kalmakla eleştiririm.

     Web sitenizi tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?

     Web (internet) sitenizi tasarlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusuna gelince; öncelikle web (internet) sitenizin sizin ya da şirketinizde yetki verdiğiniz herhangi bir kişi tarafından içerik eklenebilecek şekilde tasarlanmış olması sizi her içerik yayınlanması sırasında web tasarım firmasına ücret ödemekten kurtarır ve sitenizin içeriğini dilediğiniz gibi değiştirebilmenizi sağlar. Bu özellik büyük bir önem arz etmektedir. Web tasarımcınızdan sitenize içerik ekleyebileceğiniz ve sitede yer alan her içeriği istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz ya da yayından kaldırabileceğiniz bir sistem talep etmelisiniz. Bununla birlikte facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarını kullanan, site üzerinden online destek hizmeti veren ve görsel açıdan güçlü siteleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Web siteniz sizin internet dünyasındaki işyerinizdir. Prestijiniz için web sitenize özen göstermelisiniz.

     Bir web sitesinin maliyeti ne kadardır?

     Web tasarım fiyatları sitede bulunması istenen özelliklere göre değişkenlik gösterir. Yeni Türk Ticaret Kanunu için inşa edilmiş bir web sitesinin maliyeti hakkında fikir yürütmek gerekirse; Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun biçimde oluşturulmuş hazır web sitesi şablonlarından birini seçmeniz durumunda ücretin 500,00TL’den başlayacağını, özel tasarım ve ürün tanıtımı da istenirse 5.000,00TL’ye kadar varabileceğini söyleyebilirim. Piyasa şartlarına uygun olarak çok sayıda firma ve fiyatla karşılaşabilirsiniz. Benim tarzım ekonomik tercihler yapmak ancak kesinlikle ucuzluk peşinde olmamaktır. Web tasarım firması seçerken firmanın geçmişine ve referanslarına dikkat etmek gerekir. Aynı kalitede birkaç firma tespit edildikten sonra içlerinden ekonomik olanı seçmek doğru olacaktır ancak ufak fiyat farkları yüzünden yanlış firma seçmeniz durumunda web sitenizi baştan yaptırmak zorunda kalabileceğinizi unutmamalısınız.

İnternet çağında, internet dünyasına hak ettiği önemi vermeniz dileğiyle.
 
 
Eğer bu makaleyi yararlı bulduysanız aşağıda yer alan sosyal medya ikonları aracılığıyla paylaşır mısınız? Bu sayede siz de üzerinize düşen bilgi paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmenin gururunu yaşayabilirsiniz.
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Oğuzhan Aslan

Alt İşveren Taşeron Firma

Özel Güvenlik Sosyal Hizmetler Web Tasarımı